Revize elektroinstalace a hromosvodů, projekční činnost

Výchozí revize elektroinstalace

Je samozřejmé, že naši práci musíme zakončit revizí. Je to poslední krok naší práce, který zhodnotí konečný stav elektroinstalace z hlediska bezpečnosti a její soulad s platnými normami a předpisy. Je to první revize u nově instalované elektroinstalace. V případě nové elektroinstalace je to vždy ta první revize – výchozí revize. U rekonstruované elektroinstalace je to revize, která nahrazuje původní výchozí revizi elektroinstalace z doby výstavby objektu. Výchozí revize se uchovává po celou dobu životnosti objektu. Při drobných změnách elektroinstalace v objektu musí být vypracována dílčí výchozí revize, která se opět ukládá k základním dokumentům objektu po dobu jeho životnosti. Následné pravidelné revize, které se konají ve lhůtách stanovených normou, vždy vychází z této výchozí revize.

Základním podkladem pro provedení výchozí revize je zejména dokumentace skutečného provedení a kvalifikační předpoklady zhotovitele.

Výchozí revize elektroinstalace je vždy revizí, která uvádí revidované elektrické zařízení do provozu, a bez níž není možné elektrické zařízení bezpečně používat ani provozovat.

Výchozí revize musí vždy skončit verdiktem: „bez závad“.

Pravidelná revize elektroinstalace

Tato revize se provádí u elektrických zařízení, která jsou v provozu. Je to revize, která zhodnotí stav a změny elektroinstalace od minulé revize (výchozí, pravidelné či mimořádné). Zkoumá, zda časem, působením vnějších vlivů nebo neodbornými úpravami elektroinstalace nedošlo ke zhoršení stavu elektroinstalace, a to zejména v oblasti bezpečnosti elektrického zařízení.

Pravidelná revize elektroinstalace nahrazuje předchozí pravidelnou revizi elektroinstalace.

Pravidelná revize může skončit verdiktem „se závadami“, v krajním případě je revizní technik vadné zařízení, které zásadním způsobem ohrožuje bezpečnost, oprávněn odpojit.

Zbytek textu vzhledem k novému WEBU připravuji.